งานการเงินและพัสดุ

งานการเงินและพัสดุ

งานการเงินและพัสดุ

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการบริหารงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการบริหารงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบทางการบัญชี

ระเบียบทางการบัญชี

แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มเอกสาร

อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

Loading