คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เอก สุขใส
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
กรรมการประจำคณะ
รองศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
กรรมการประจำคณะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
รักษาการ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์
หัวหน้าภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ดร. ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
นางวันทนา มาเตียง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 1,052 total views,  1 views today