ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
น.ส.ปทาธิป รุ่นประพันธ์

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานภาควิชา (ED 2114)
โทรศัพท์ : 055962417 / 055962413
นายจักรพันธ์ บุญเม่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานภาควิชา (ED 2114)
โทรศัพท์ : 055962417 / 055962413

Loading