งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ
หน่วยบริการวิชาการ
นางสุธาวัลย์ พรมพลอย
หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานบริการวิชาการฯ (ED 1108)
โทรศัพท์ : 055962446
หน่วยวิจัย/หน่วยวารสาร/หน่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวอังคณา แทนออมทอง

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานวิจัย (ED 1110)
โทรศัพท์ : 055962405
หน่วยประกันคุณภาพ (EdPEx)

Loading