บุคลากรภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

บุคลากรภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์
หัวหน้าภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : สำนักงานภาควิชาบริหารฯ
โทรศัพท์ : 055962432
รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ห้องคณบดี
โทรศัพท์ : 055962400
รศ.ดร.จิติมา วรรณศรี

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 104
รศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2102
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 406
รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 106
รศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 2
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 118
ผศ.ดร.ทัศนะ ศรีปัตตา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 107
ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 1
โทรศัพท์ : 055962401
ผศ.ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2102
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 410
ผศ.ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 2
โทรศัพท์ : 055962403
ผศ.ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2101
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 415
ผศ.ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 429
ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2101
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 418
ผศ.ดร.ชนัดดา ภูหงษ์ทอง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2102
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 403
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2101
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 417
ผศ.ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1110
โทรศัพท์ : 055962405
ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 103
ดร.พิทยา แสงสว่าง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2102
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 405
ดร.ณัฏฐ์ รัตนศิริณิชกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2102
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 404
ดร.ณัฐกานต์ ประจันบาน

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2101
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 423
อ.ป ประภัสสนันทน์ เรืองจันทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 427

 3,943 total views,  10 views today