งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางอมรวรรณ น้ำเงินสกุลมี
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ชำนาญการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานกิจการนิสิตฯ (ED 2109)
โทรศัพท์ : 055962436
นายนนทวัช ศรีแสงฉาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานกิจการนิสิตฯ (ED 2109)
โทรศัพท์ : 055962436

Loading