บุคลากรภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

บุคลากรภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ห้องภาควิชาพลศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 055962407
รศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2103
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 439
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1108
โทรศัพท์ : 055962446
ผศ.ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2103
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 447
ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ห้องงานกิจการนิสิตฯ
โทรศัพท์ : 055962436
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ห้องงานกิจการนิสิตฯ
โทรศัพท์ : 055692436
ผศ.ดร.ทัศนา จารุชาต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2103
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 448
ดร.ภัควัฒน์ เชิดพุทธ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2103
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 446
อ.ทะเนศ วงศ์นาม

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2103
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 445

 1,270 total views,  4 views today