งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา
นางณัฐธิดา แจ๊ดล้อม
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 2 (ED 1102)
โทรศัพท์ : 055962433
หน่วยการจัดการเรียนการสอน
นางสาวณัฐธภา วงศ์บา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 2 (ED 1102)
โทรศัพท์ : 055962433
นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 2 (ED 1102)
โทรศัพท์ : 055962438
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางสาวสายสุดา คำหล้า

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 2 (ED 1102)
โทรศัพท์ : 055962438
นางสาวปิยฉัตร ป้อมสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 2 (ED 1102)
โทรศัพท์ : 055962438
หน่วยวารสาร
นางสาวอังคณา แทนออมทอง

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานวิจัย (ED 1110)
โทรศัพท์ : 055962405
หน่วยปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นางพันธ์ดี ทับทิม

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้อง Self Access (ED 1112)
โทรศัพท์ : 055962420
นางสาวสมพร สาทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้อง Self Access (ED 1112)
โทรศัพท์ : 055962420

Loading