ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)
การศึกษาบัณฑิต(การศึกษา) : Bachelor Of Education Program In Education
กศ.บ.(การศึกษา) : B.Ed.(Education)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4ปี) Bachelor of Education Program in Mathematics
การศึกษาบัณฑิต(คณิตศาสตร์) : Bachelor of Education (Mathematics)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) : B.Ed.(Mathematics)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(4ปี) Bachelor of Education Program in Computer
การศึกษาบัณฑิต(คอมพิวเตอร์) : Bachelor of Education (Computer)
กศ.บ.(คอมพิวเตอร์) : B.Ed.(Computer)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(4ปี) Bachelor of Education Program in Chemistry
การศึกษาบัณฑิต(เคมี) : Bachelor of Education (Chemistry)
กศ.บ.(เคมี) : B.Ed.(Chemistry)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) Bachelor of Education Program in Biology
การศึกษาบัณฑิต(ชีววิทยา) : Bachelor of Education (Biology)
กศ.บ.(ชีววิทยา) : B.Ed.(Biology)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communications
การศึกษาบัณฑิต(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : Bachelor of Education (Educational Technology and Communications)
กศ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : B.Ed.(Educational Technology and Communications)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย (4 ปี) Bachelor of Education Program in Physical Education and Exercise Science
การศึกษาบัณฑิต(พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย) : (Physical Education and Exercise Science)
กศ.บ.(พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย) : B.Ed.(Physical Education and Exercise Science)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4ปี) Bachelor of Education Program in Physics
การศึกษาบัณฑิต(ฟิสิกส์) : (Physics)
กศ.บ.(ฟิสิกส์) : B.Ed.(Physics)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) Bachelor of Education Program in Thai
การศึกษาบัณฑิต(ภาษาไทย) : (Thai)
กศ.บ.(ภาษาไทย) : B.Ed.(Thai)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) Bachelor of Education Program in English
การศึกษาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) : (English)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) : B.Ed.(English)

Loading