ปริญญาโท

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ Master of Education (Innovation of Learning Measurement)
การศึกษามหาบัณฑิต สาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ : Master of Education (Innovation of Learning Measurement)
กศ.ม. (นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้) : M.Ed. (Innovation of Learning Measurement)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Master of Education Program in Curriculum and Instruction
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) : M.Ed. (Curriculum and Instruction)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Master of Education Program in Mathematics Education
การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) : Master of Education (Mathematics Education)
กศ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) : M.Ed. (Mathematics Education)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Master of Education Program in Science Education
การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) : Master of Education (Science Education)
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) : M.Ed. (Science Education)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย Master of Education Program in Thai Language
การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) : Master of Education (Thai Language)
กศ.ม. (ภาษาไทย) : M.Ed. (Thai Language)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Master of Education Program in English
การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (English)
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (English)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา Master of Education Program in Development Education
การศึกษามหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) : Master of Education (Development Education)
กศ.ม. (พัฒนศึกษา) : M.Ed. (Development Education)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Master of Education Program in Educational Administration
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) : Master of Education (Educational Administration)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) : M.Ed. (Educational Administration)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา Master of Education Program in Social Studies
การศึกษามหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) : Master of Education (Social Studies)
กศ.ม. (สังคมศึกษา) : M.Ed. (Social Studies)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา :Master of Education Program in Computer and Digital Technology for Education
การศึกษามหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) : Master of Education (Computer and Digital Technology for Education)
กศ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) : M.Ed. (Computer and Digital Technology for Education)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬา Master of Arts Program in Sport Management
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการกีฬา) : Master of Arts (Sport Management)
ศศ.ม. (การจัดการกีฬา) M.A. (Sport Management)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย Master of Education Program in Physical Education and Exercise Science
การศึกษามหาบัณฑิต(พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) : Master of Education (Physical Education and Exercise Science)
กศ.ม. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย) M.Ed. (Physical Education and Exercise Science)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา Master of Education Program in Educational Research and Evaluation
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา : Master of Education (Educational Research and Evaluation)
กศ.ม. (วิจัยและประเมินทางการศึกษา) : M.Ed. (Educational Research and Evaluation)

Loading