งานนโยบายและแผน

หน่วยงบประมาณ ,หน่วยยุทธศาสตร์/แผน
นางรัตนา ปานภู่ทอง
หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ, หัวหน้าหน่วยงบประมาณ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ : ชำนาญการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 1 (ED 1101)
โทรศัพท์ : 055962401
หน่วยสารสนเทศ
นายนิพนธ์ น้ำเงินสกุลมี

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : ชำนาญการ
ห้องทำงาน : ห้อง (ED 1203)
โทรศัพท์ : 055962445
นายธนากร แสงกุดเลาะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้อง (ED 1111)
โทรศัพท์ : 055962427

Loading