บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2214
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 316
รศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
กรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2215
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 301
รศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2217
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 307
รศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2215
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 300
รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2214
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 315
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ห้องภาควิชาเทคโนฯ
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 310
ผศ.ดร.กอบสุข คงมนัส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2219
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 312
ผศ.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2214
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 313
ผศ.ธัญวดี กำจัดภัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2215
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 306
ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2214
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 314
อ.ราชการ สังขวดี

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2214
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 317

Loading