ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา การเปลี่ยนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของปวงชนทุกช่วงวัย ให้มีสมรรถนะสูงในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนทุกช่วงวัยสามารถ ดำรงชีวิตอย่างผาสุก วิสัยทัศน์ ภายในปี 2566 คณะศึกษาศาสตร์เป็น “คานงัด” สำคัญของการเปลี่ยนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชี วิตสำหรับปวงชน ให้มีสมรรถนะสูงในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอย่างผาสุก พันธกิจ 1. การผลิตบัณฑิต 2.ด้านการวิจัย 3.ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4.ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5.ด้านบริหารจัดการ เป้าประสงค์ (Goal) 1. พัฒนากำลังคนให้มีขีดสมรรถนะสูง 2. สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงแก่สังคม 3.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

Loading