งานธุรการ

งานธุรการ
นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วดวงเล็ก
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 1 (ED 1101)
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 0
หน่วยสารบรรณ
นางสาวนงนุช นุชรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 1 (ED 1101)
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 0
หน่วยบุคคล
นางวรลักษณ์ ศรีทองคำ
หัวหน้าหน่วยบุคคล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
ห้องทำงาน : ห้องคณบดี (ED 1206)
โทรศัพท์ : 055962400
หน่วยอาคารสถานที่
นายโสภณ เขียวพุ่มพวง
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่, หัวหน้าหน่วยสื่อโสตและทัศนูปกรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องงานอาคารและสถานที่
โทรศัพท์ : 055962404
นายวงศ์พันธุ์ ธรรมศุภโกศล

ตำแหน่ง : คนสวน
ห้องทำงาน : ห้องงานอาคารและสถานที่
โทรศัพท์ : 055962404
นายดิเรก กันฟัก

ตำแหน่ง : คนสวน
ห้องทำงาน : ห้องงานอาคารและสถานที่
โทรศัพท์ : 055962404
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
นายนพศักดิ์ สว่างรุ่ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับ : ชำนาญการ
ห้องทำงาน : ห้อง (ED 2213)
โทรศัพท์ : 055962414
นายวรพงศ์ จาดยางโทน

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องงานอาคารและสถานที่
โทรศัพท์ : 055962404
หน่วยเอกสาร
นายนิรันดร ทองมี

ตำแหน่ง : คนสวน
ห้องทำงาน : ห้อง (ED 1118)
โทรศัพท์ : 055962431
หน่วยยานพาหนะ
นายประเทิน แก้วกระจ่าง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ห้องทำงาน : ห้อง (ED 1118)
โทรศัพท์ : 055962431
นายณรงค์ อ่ำพูล

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ห้องทำงาน : ห้อง (ED 1118)
โทรศัพท์ : 055962431
นายพิเชฐ จุ้ยมี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ห้องทำงาน : ห้อง (ED 1118)
โทรศัพท์ : 055962431
หน่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวอังคณา แทนออมทอง

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานวิจัย (ED 1110)
โทรศัพท์ : 055962405
นายบุญเลิศ จันทร์เพ็ชร
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้อง (ED 1115)
โทรศัพท์ : 055962428

Loading