บุคลากรภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา

ผศ.ดร.สุรีย์พร สว่างเมฆ
หัวหน้าภาควิชาการศึกษา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : สำนักงานภาควิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 055962410 ,055692434
ดร.สุริยา ชาปู่
รองหัวหน้าภาควิชา

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 202
ผศ.ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 2
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 119
ผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 203
อ.สุภารัตน์ เชื้อโชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 203
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1107
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 113
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1204
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 215
ผศ.ดร.อังคณา อ่อนธานี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1204
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 214
ผศ.ดร.วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1204
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 214
ผศ.ดร.ธิติยา บงกชเพชร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 205
ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 202
ผศ.ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 205
ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 426
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1204
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 214
ดร.สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1204
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 213
ดร.อาทร นกแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 203
ดร.กฤษณา วรรณกลาง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1107
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 109
อ.ภัทรพร สุทธิรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1212
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 200
อ.ชญาตี เงารังษี

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 435
อ.ภัคพล คำหน้อย

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 403
อ.ญาดา ม่วงแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 202
อ.สุดารัตน์ โพธิ์สระ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1212
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 200

Loading