บุคลากรภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา

รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1107
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 113
ผศ.ดร.อังคณา อ่อนธานี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1204
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 214
ผศ.ดร.วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1204
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 214
ผศ.ดร.ธิติยา บงกชเพชร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 205
ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 202
ผศ.ดร.สุรีย์พร สว่างเมฆ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 205
ผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 203
ผศ.ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 205
ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 2106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 426
ผศ.ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 2
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 119
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน : ED 1204
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 214
ดร.สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1204
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 213
ดร.อาทร นกแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 203
ดร.สุริยา ชาปู่

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 202
ดร.กฤษณา วรรณกลาง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1107
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 109
อ.ภัทรพร สุทธิรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1212
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 200
อ.ชญาตี เงารังษี

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 435
อ.สิริกาณณ์ ทองมาก

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 429
อ.สุภารัตน์ เชื้อโชติ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 1205
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 203
อ.ภัคพล คำหน้อย

ตำแหน่ง : อาจารย์
ห้องทำงาน : ED 2106
โทรศัพท์ : 055962411 ต่อ 403

 4,025 total views,  2 views today