ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เอก สุขใส
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
Assistant Professor Dr.Henry Yuh Anchunda
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐกานต์ ประจันบาน
ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร สว่างเมฆ
หัวหน้าภาควิชาภาควิชาการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์
หัวหน้าภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading