ปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ Doctor of Philosophy Program in Innovation of Learning Measurement
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้) : Doctor of Philosophy (Innovation of Learning Measurement)
ปร.ด. (นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้): Ph.D. (Innovation of Learning Measurement)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Doctor of Philosophy Program in Mathematics Education
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คณิตศาสตร์ศึกษา): Doctor of Philosophy (Mathematics Education)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา) : Ph.D. (Mathematics Education)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) : Doctor of Education (Curriculum and Instruction)
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) : Ed.D (Curriculum and Instruction)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา Doctor of Education Program in Science Education
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) : Doctor of Philosophy (Science Education)
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) : Ed.D. (Science Education)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา Doctor of Philosophy Program in Development Education
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พัฒนศึกษา) : Doctor of Philosophy (Development Education)
ปร.ด. (พัฒนศึกษา) : Ph.D. (Development Education)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) : Doctor of Education Program (Educational Administration)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) : Ed.D (Educational Administration)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย Doctor of Education Program in Physical Education and Exercise Sciences
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย) : Doctor of Education (Physical Education and Exercise Sciences)
กศ.ด. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย) : Ed.D. (Physical Education and Exercise Sciences)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา Doctor of Philosophy Program in Sport Management
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการกีฬา) : Doctor of Philosophy (Sport Management)
ปร.ด. (การจัดการกีฬา) : Ph.D. (Sport Management)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย Doctor of Education Program in Thai Language
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(ภาษาไทย) : Doctor of Education (Thai Language)
กศ.ด. (ภาษาไทย) : Ed.D. (Thai Language)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินทาง การศึกษา Doctor of Philosophy Program in Educational Research and Evaluation
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิจัยและประเมินทางการศึกษา) : Doctor of Philosophy (Educational Research and Evaluation)
ปร.ด. (วิจัยและประเมินทางการศึกษา) : Ph.D. (Educational Research and Evaluation)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา Doctor of Philosophy (Computer and Digital Technology forEducation)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) : Doctor of Philosophy (Computer and Digital Technology forEducation)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) : Ph.D. (Computer and Digital Technology for Education)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา Doctor of Education Program in Social Studies
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา Doctor of Education Program in Social Studies
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศึกษา) Doctor of Education (Social Studies) กศ.ด. (สังคมศึกษา) Ed.D. (Social Studies)

Loading