ปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ Doctor of Philosophy Program in Innovation of Learning Measurement
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้) : Doctor of Philosophy (Innovation of Learning Measurement)
ปร.ด. (นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้): Ph.D. (Innovation of Learning Measurement)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Doctor of Philosophy Program in Mathematics Education
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คณิตศาสตร์ศึกษา): Doctor of Philosophy (Mathematics Education)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา) : Ph.D. (Mathematics Education)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) : Doctor of Education (Curriculum and Instruction)
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) : Ed.D (Curriculum and Instruction)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา Doctor of Education Program in Science Education
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) : Doctor of Philosophy (Science Education)
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) : Ed.D. (Science Education)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา Doctor of Philosophy Program in Development Education
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พัฒนศึกษา) : Doctor of Philosophy (Development Education)
ปร.ด. (พัฒนศึกษา) : Ph.D. (Development Education)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) : Doctor of Education Program (Educational Administration)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) : Ed.D (Educational Administration)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย Doctor of Education Program in Physical Education and Exercise Sciences
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย) : Doctor of Education (Physical Education and Exercise Sciences)
กศ.ด. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย) : Ed.D. (Physical Education and Exercise Sciences)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา Doctor of Philosophy Program in Sport Management
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการกีฬา) : Doctor of Philosophy (Sport Management)
ปร.ด. (การจัดการกีฬา) : Ph.D. (Sport Management)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย Doctor of Education Program in Thai Language
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(ภาษาไทย) : Doctor of Education (Thai Language)
กศ.ด. (ภาษาไทย) : Ed.D. (Thai Language)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินทาง การศึกษา Doctor of Philosophy Program in Educational Research and Evaluation
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิจัยและประเมินทางการศึกษา) : Doctor of Philosophy (Educational Research and Evaluation)
ปร.ด. (วิจัยและประเมินทางการศึกษา) : Ph.D. (Educational Research and Evaluation)
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Doctor of Philosophy Program in Educational Technology and Communications
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : Doctor of Philosophy (Educational Technology and Communications)
ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) : Ph.D (Educational Technology and Communications)

Loading