เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการฯ

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการฯ

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการฯ

ปรัชญา

ปรัชญา

พัฒนางาน บริการดี มีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดการเพื่อประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

    สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์จักเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศทางด้านการให้บริการ สนับสนุนและประสานงาน เพื่อการจัดการศึกษาของคณะที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในระดับมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

ปณิธาน
 1. มุ่งให้บริการ สนับสนุนและประสานงานตามพันธกิจและนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์
 2. มุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 3. มุ่งนำการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการ     

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ การบริหารงานตามโครงสร้างตลอดจนการนำวิจัยมาใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามเป้าประสงค์ของ คณะศึกษาศาสตร์
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชนที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์
 4. เพื่อส่งเสริมการนำการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหาร จัดการ  

พันธกิจ

พันธกิจ
 1. ด้านการบริหารจัดการ จะดำเนินการบริการ สนับสนุน ประสานงาน ให้การดำเนิน ภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์
 2. ด้านการเงินและพัสดุ จะดำเนินการด้านการเงินและพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ด้านบริการการศึกษาจะดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ด้านนโยบายและแผนจะดำเนินการสนับสนุนการจัดทำแผนและงบประมาณของคณะ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ด้านบริการวิชาการจะดำเนินการประสาน สนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัย และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 6. ด้านการประกันคุณภาพ จะดำเนินการนำการจัดการความรู้และการประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ  

นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต

นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
 • ด้านบริหารจัดการ
  • มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เสนอความคิดเห็น เชิงพัฒนาในการทำงาน และการพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
  • มุ่งเน้นพัฒนาระบบการให้บริการและประสานงานแก่คณาจารย์ นิสิต และผู้รับ บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
  • มุ่งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
  • มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น โดยการเข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ด้านการเงินและพัสดุ
  มุ่งบริการ สนับสนุนการบริการการเงินและพัสดุของคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ด้านการบริการการศึกษา
  มุ่งบริการ ประสานงาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ตลอดจน การพัฒนานิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์
 • ด้านนโยบายและแผน
  มุ่งประสาน สนับสนุนการจัดทำแผนงาน งบประมาณ ของคณะและภาควิชาให้มี ประสิทธิภาพ
 • ด้านบริการวิชาการ
  มุ่งประสาน สนับสนุนการบริการด้านวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์
 • ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  มุ่งเน้นนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพและนำการจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร    

Loading