ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
นางสาวธันย์ชนก ปานทะโชติ

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานภาควิชา (ED 2112)
โทรศัพท์ : 055962432
นางสาวสุกัญญา สร้อยสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานภาควิชา (ED 2112)
โทรศัพท์ : 055962432

Loading