งานการเงินและพัสดุ

งานการเงินและพัสดุ
นางสาวรสสุคนธ์ เกษามูล
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ : ชำนาญการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 1 (ED 1101)
โทรศัพท์ : 055962419
หน่วยการเงินและบัญชี
นางจิรนันท์ จันทร์เทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 1 (ED 1101)
โทรศัพท์ : 055962419
นายกันต์ธนภัทร จิราภรณ์พันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 1 (ED 1101)
โทรศัพท์ : 055962419
หน่วยพัสดุ
นางสาวปาริชาต ดอนเย็นไพร

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานเลขานุการ 1 (ED 1101)
โทรศัพท์ : 055962429
นางสาวทัศนีย์ ปาเบ้า

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ระดับ : ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องพัสดุ (ED 1120)
โทรศัพท์ : 055962423

Loading