การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นายบุญเลิศ จันทร์เพ็ชร นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     โดยภายในงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แบ่งกีฬาออกเป็น 4 ชนิดกีฬา Read more

Loading

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกการทำความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

การนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1

การนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1      เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (20 มกราคม 2563 – 19 มกราคม 2564) โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการ 2) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี Read more

Loading

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายเดชา ดีผดุง ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี และนายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ Read more

Loading

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา     Download เอกสารแนบ

Loading

ขอแสดงความยินดีกับ นายศรราม เบียงเล่ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายศรราม เบียงเล่ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

Loading

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณารับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณารับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1)   Download เอกสารแนบ

Loading

ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

   ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564    ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,492 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4,026 คน ระดับปริญญาโท 383 คน และปริญญาเอก 83 คน * (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564)          นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติบุคคลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่           1. ดร.สุธนี บิณฑสันต์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์         2. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม        Read more

Loading