ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
น.ส.เหมือนฝัน ผดุงประเสริฐกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานภาควิชา (ED 2113)
โทรศัพท์ : 055962407
นางชนิกา การุญบริรักษ์

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงานภาควิชา (ED 2113)
โทรศัพท์ : 055962407

Loading