ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

1967

18 มกราคม พ.ศ. 2510

สภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้มีมติให้เปิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลกขึ้น

25 มกราคม พ.ศ. 2510

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศจัดตั้งเป็นทางการ คณะ ศึกษาศาสตร์ จึงจัดตั้งขึ้น พร้อมๆ กับการเป็น วิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก เนื่องจากวิทยาลัยการวิชาศึกษาเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตวิชาชีพครู ในระดับปริญญาเพียงสาขาเดียวเท่านั้น

1974

28 มิถุนายน พ.ศ. 2517

จนกระทั่งวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ที่เป็นสาขาก็ได้รับการ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหม่ด้วย แต่ยังคงเป็น สาขาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และได้เปิดสอน 4 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

1990

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เป็นวันประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวรในราชกิจจา นุเบกษาและ ถือเป็นวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในการแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีส่วนราชการประกอบด้วย สํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และสํานักหอสมุด ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะหนึ่ง ในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีคณะต่างๆจํานวน 19 คณะ และมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตรคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการ จัดการและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

2021

 ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ประกอบด้วย 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาบริหารและพัฒนา การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และสํานักงานเลขานุการคณะ

 

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นับเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทยจัดการศึกษาด้านวิชาชีพครูให้แก่ประชาชนในเขตภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผลิตบัณฑิตครูและนักการศึกษาที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม และประเทศชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งบัณฑิตเหล่านี้เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

Loading