ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

        หน่วยวิจัย ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตีพิมพ์บทความในวารสาฐานนานาชาติ Scopus”หมายเหตุ: เตรียมต้นฉบับภาษาอังกฤษ (Manuscript) เข้าร่วมโครงการ

    วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://forms.office.com/r/JtFrnZYuUX

Loading