ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2568

📢📢ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิ Read more

Loading

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2568 (รอบที่ 1)

📢📢ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประม Read more

Loading

โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

ขอเชิญนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษ Read more

Loading