เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 4)

📣📣 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 4)

📌 สามารถ Download แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://ww2.edu.nu.ac.th/?page_id=6162
รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณางบประมาณ https://ww2.edu.nu.ac.th/?p=6205

📌 ขอความกรุณาจัดส่งเอกสาร มายังหน่วยวิจัย ภายในจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 📌

☎️  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวอังคณา แทนออมทอง โทรศัพท์ 2405

Loading