ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ภาควิชาบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

Philosophy

        การสร้างผู้นำทางการศึกษาผู้มีสมรรถนะในด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม

Identity

ภาวะผู้นำ เรียนรู้ วิจัย สร้างสรรค์ มีคุณธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

Vision

        ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาจะเป็นภาควิชาระดับแนวหน้าของประเทศไทยในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาผู้มีสมรรถนะในการด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภายในปี พ.ศ. 2567

Mission

 1. ผลิตบัณฑิตผู้มีสมรรถนะความเป็นผู้นำทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
 2. วิจัยบนฐานสมรรถนะของภาควิชาฯ เพื่อสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
 3. บริการวิชาการแก่สังคมบนฐานสมรรถนะของภาควิชาฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานของสมรรถนะของภาควิชาฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก

Strategic

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรของภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
 2. พัฒนาระบบส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำทางวิชาการของนิสิตและอาจารย์ที่สอดคล้องกับสมรรถนะของภาควิชาฯ และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
 3. พัฒนาระบบการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติที่สอดคล้องกับสมรรถนะของภาควิชาฯ
 4. พัฒนาระบบการบริการวิชาการบนฐานสมรรถนะของภาควิชาฯ ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Goal

 1. หลักสูตรทุกหลักสูตรของภาควิชาฯ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ระดับชาติ พร้อมสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ
 2. นิสิตและอาจารย์เป็นผู้มีสมรรถนะความเป็นผู้นำทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
 3. นิสิตและอาจารย์มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
 4. นิสิตและอาจารย์มีผลงานบริการวิชาการบนฐานสมรรถนะของภาควิชาฯ ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. เครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง

ห้องทำงาน

ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ห้องสำนักงาน ED 1110)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55 962432 โทรสาร 0-55 962402

 

Loading