ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารใหม่และเลข E-ISSN

   

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารใหม่และเลข E-ISSN ดังนี้

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Education Nareauan University
Online ISSN (เดิม) : 2586-9345
เปลี่ยนชื่อวารสารและเลข E-ISSN ดังนี้
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Education and Innovation
Online ISSN (ใหม่) : 3027-7019

ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องจากวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารไม่มีผลต่อการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI)

Website: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
หน่วยวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 2405

Loading