ขอแสดงความยินดี

🎉คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ 🎉

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
—————————–
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
—————————–
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4”
งบประมาณ 431,000 บาท

Loading