คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

                       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการดำเนินการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์

Loading