อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

 

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายเดชา ดีผดุง ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี และนายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading