โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

                    เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดในกิจกรรม/โครงการเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Loading