อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

               วันที่ 6 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม ในโครงการประกวดอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading