การประชุมหารือและร่วมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570

           วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.มาร์ฏา ชยทัตโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานจากกองแผนงาน และกองบริหารงานบุคคล เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เพื่อประชุมหารือและร่วมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์

Loading