ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567.
หัวข้อ:“การวิจัยเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน” (Research for Sustainable Human Development)”.
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 รูปแบบ Hybrid Conference (การประชุม Online ควบคู่กับ Onsite)
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
Deadline submission: 12 เมษายน 2567.
Website: https://www.conference.edu.nu.ac.th/
=========================
.
สาขาการประชุมวิชาการ:
1. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
2. การบริหารการศึกษา
3. วัดและประเมินผล วิจัย สถิติ
4. หลักสูตรและการสอน การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา
6. จิตวิทยา การแนะแนว
7. สาขาอื่นๆ ทางการศึกษา
8. งานวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และบุคคลทั่วไป

=========================
ติดต่อสอบถาม:.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
โทรศัพท์: 086-713-0563
E-mail: chamnanp@nu.ac.th

Loading