เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

   📣📣ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 1)

📌 สามารถ Download แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://ww2.edu.nu.ac.th/?page_id=6162
รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณางบประมาณ https://ww2.edu.nu.ac.th/?p=6205
📌 ขอความกรุณาจัดส่งเอกสาร มายังหน่วยวิจัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 📌

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวอังคณา แทนออมทอง โทรศัพท์ 2405

Loading