Department of Educational Administration and Development

Department of Educational Administration and Development

Philosophy

    การศึกษาช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Identity

  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นำทางการศึกษา

Vision

เป็นภาควิชาระดับแนวหน้าในการผลิตและพัฒนานักบริหารและนักพัฒนาการศึกษา

Mission

1. ผลิตและพัฒนามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา
2. วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
3. บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตร
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและอาจารย์ในศาสตร์สาขาวิชา มีความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรม
3. ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
4. การบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

Goal

1. หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ระดับชาติและพร้อมสู่มาตรฐานในระดับอาเซียน
2. นิสิตมีคุณภาพ สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษา
3. มีผลงานวิจัยและเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
4. มีเครือข่ายการบริการวิชาการกับสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับการวิจัย

ห้องทำงาน

ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ห้องสำนักงาน ED 1110)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55 962432 โทรสาร 0-55 962402

Loading