index

Course Brochure   2021_07_29_16_57_20 Download เอกสารแนบ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   2021_09_23_12_30_27   Download เอกสารแนบ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ขอแสดงความยินดีกับ นายศรราม เบียงเล่ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณารับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1) 2021_10_14_17_22_50   Download เอกสารแนบ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
   ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564    ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,492 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4,026 คน ระดับปริญญาโท 383 คน และปริญญาเอก 83 คน * (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564)          นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติบุคคลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่           1. ...
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์…

การนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1

การนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1

การนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1      เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1…

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายเดชา ดีผดุง ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร…

Loading