บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกการทำความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading