การนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1

การนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (20 มกราคม 2563 – 19 มกราคม 2564) โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการ 2) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี (อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร (ประธานสภาอาจารย์) และ 4) คุณศิริมาศ เสนารักษ์ (ผู้อำนวยการกองกลาง) พร้อมนี้ ยังมีการสัมภาษณ์ตัวแทนจากทุกหน่วยงานภายในคณะ ประกอบด้วย กลุ่มหัวหน้าภาควิชา ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนิสิต และตัวแทนศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร

Loading